U heeft een vraag?

BEL 015 214 51 51

Installatiehandleiding VOX 3200


Installatiehandleiding VOX 3200

Deze pagina bevat informatie die voor iedere bezitter van een VOX 3200 interessant kan zijn.

Geachte lezer: deze informatie is afkomstig uit de oude site van MultiSwitch Bedrijfstelecom en door de telegram-achtige stijl voornamelijk geschikt voor eigen gebruik.

Enkele belangrijke punten bij de aansluiting van een VOX 2800, 3200, 4200 en 4210, Supreme 40, 80 en 120
De kap kan eraf gehaald worden door het losschroeven van de twee bovenste schroeven.
De centrale kan van de bevestigings (achter)plaat worden losgenomen door het losdraaien van de twee achterste schroeven. Hierna de centrale van de achterplaat af tillen.
Nu kan de achterplaat aan de muur bevestigd worden.
Hier wordt de centrale aan gehangen.

Eventueel kan een akku worden aangesloten om in geval van stroomuitval (brand, calamiteiten) toch te kunnen bellen of gebeld te worden.
Let op plus en min aansluiting van de akku.

De toestellen worden aangesloten m.b.v. miniconnectors. (Deze miniconnectors voor de VOX 3200, Supreme en NOVO zijn nieuw te koop bij MultiSwitch!)
Het 8 mm. gestripte draadje in de mini-connector steken.

Eventueel kan een tussenverdeler worden toegepast.

Gebruik alleen Norm 88 kabel of UTP kabel. Per UTP kabel alleen 2 systeemtoestellen of 3 enkelvoudige toestellen aansluiten. (Dus niet gemengd systeem- en enkelvoudige toestellen op een UTP kabel)

Zorg voor overlengte van de kabel van ca. 80 cm. i.v.m. latere wijzigingen.
Deze overlengte kan bovenin de centrale gelegd worden.

Systeemtoestellen aansluiten op de 4-polige connectors in de volgorde A, B, D, en dan C. (Van boven naar beneden)

De C- en de D-draad zijn dus omgewisseld t.o.v. "normaal".
In de wandkontaktdozen zitten C en D wel "normaal".

Bij enkelvoudige toestellen en netlijnen alleen de twee bovenste aansluitingen van de 3-polige miniconnector gebruiken.

De aarde van de toestellen, netlijn, centrale en van de eventuele stamkabels moet onder de aardschroef worden vastgemaakt.

Het voor de eerste maal inschakelen van de voedingsspanning (testen en indienststellen 3.4) is al gedaan. Dit houdt in een koude start.

Daarnaast zijn enkele programmeringen ingevoerd m.b.t. het Nederlandse nummerplan.
Tevens is bij de netlijnprogrammering B 50 bit nummer 9 veranderd van A naar 1. (Hoofdbundel ingesteld) Dit houdt in dat de enkelvoudige toestellen naar buiten kunnen bellen door het drukken van een "0".

Wijziging programmering centrale in verband met het verdwijnen van de tweede kiestoon. (de kiestoon die volgt nadat het netnummer is gedraaid)
Het blijkt dat uw telefooncentrale tevergeefs op deze kiestoon blijft wachten, zodat een verbinding niet tot stand komt.
Om hier direct iets tegen te kunnen doen zodra zich problemen voordoen moet er een instelling van de centrale worden gewijzigd. Deze instelling is een noodmaatregel, in een later stadium wordt er aan een print in de centrale iets gewijzigd. Wie dit zal uitvoeren hoort U nog van mij.

B 50 3758 01
Het zesde bit wijzigen in 1 en dan H drukken

In de begintoestand is het zo dat alleen het bedieningstoestel rinkelt bij een oproep van een van de netlijnen. Met behulp van programmering B 26 kunnen per netlijn maximaal 8 overgaande toestellen geprogrammeerd worden.

Instellen datum.
Druk B30 en password
Druk de dag van de week, 1 = zondag, 2 = maandag, etc,
en voer vervolgens DAG, MAAND en JAAR in. Druk op H voor bevestiging en einde.

Instellen tijd.
Druk B31 en password
Druk UREN en vervolgens MINUTEN. Druk op H voor bevestiging en einde.

Belangrijke programmeringen van de VOX 3200, welke voor iedere bezitter van een VOX 3200 van belang zijn.

code soort programmering
pagina in dikke boek

B 19 individuele verkort kiesnummers 5/12
B 21 toestelprogrammeringen 3/ 9
o.a. verkeersklassen
B 26 netlijn-oproepsignaal op toestellen 4/ 3
(welk toestel moet rinkelen bij welke netlijn.)
B 29 algemene verkorte kiesnummers 4/ 5
B 30 datum
B 31 tijd
B 41 Programmeerbare toetsen op systeem- 3/18
toestellen
B 50 netlijnprogrammeringen (instellingen) 3/12
o.a. puls/toon, indelen in "bundels"
B 51 uitgaande bundels voor enkelv. toest. 3/16
(welke toestellen mogen over welke
bundels naar buiten bellen.)
Printereigenschappen

No Parity Control
No Transmit
300 Baud
Parity Even
8 bits
serieel
Spanningsniveaus
conn functie

VOX

rust 1 0v Massa

2 -10v Data

5 8v DTR

offline 5 -8v DTR

Printen 2 25,5v Data

B 48 002 bit 6 op 1 i.v.m. uitprinten gegevens pabx lijnen

B 48 001 00000000 i.v.m. alles uitprinten

Opschakelen in gesprek: A-toets

Gesprek erachter zetten: Hoofdstuk 4.3.4.2 programm. handl. of faciliteiten handboek?

Enkelvoudige toestellen over de hoofdbundel laten bellen.

Druk B50 en paswoord

Druk vervolgens het nummer van de netlijn dat U wilt programmeren om met een enkelvoudig toestel over naar buiten te bellen. (2 cijfers! dus b.v. 03)

Nu volgen een reeks van 13 tekens. Wandel met de PARKEREN toets naar het negende teken (een A), en verander dit door een de toets 1 in de drukken. Druk vervolgens op H voor bevestiging en voor de volgende netlijninstelling. Druk hierna eventueel op EIND.

Verkeersklasse.

Druk B 21 en password (3758)

Druk het nummer van het toestel, hierna volgen een reeks van 13 cijfers. Het eerste cijfer staat op 2. Druk een 3 en vervolgens op H. Hierna verschijnt het nummer van het volgende toestel.

Het programmeren van functietoetsen op een toestel

Op toestel met display (tst. 201) intoetsen:

B 41 , 3758 , tst.nr. (b.v. 203) ,

er staat nu: 01 01 01, (dat betekent dat toets 1 een netlijntoets is en wel van netlijn 1)

wandel met de R toetst naar 06 01 06 druk nu 13 11 H

nu is toets 6 een toets voor het maken van toontjes

Eerste indienststelling

B 43 wissen met H toets en tabel B 43 invullen :

1111 112

1111 061

1111 062

1100 063

1111 064

1100 065

1111 066

1111 067

1100 068

1100 069

1111 060

1101 0878

1100 0901

1100 0902

1100 0903

1100 0904

1100 0905

1100 0906

1100 0907

1100 0908

1100 0909

1111 0900

1100 00

B 47 000 van 008 naar 015

006 van 018 naar 032

B 47 zone 040 flashtijd in eenheden van 16 ms

zone 051 kiesbewakingstijd

B 47 zone 139 van 045 naar 255

B 48 000 bit 6/7 op 0

6 op 1 wachten op int. kiestoon 7 op 1 is wachten op nationale kiestoon.

B 48 zone 000 tweede bit op 1 ruggespraak door flash

B 48 zone 003 bit 2 op 1 voor conferentie 2 x extern 1 x intern

047 bit 3 op 1 ( niet aanw. op 3200)

B 49 wissen met H toets en invullen als

1100 06

1100 09

1100 00

1000 01

1000 02

1000 03

1000 04

1000 05

1000 07

1000 08

optioneel

B 19 B 29 - verwijderen

B 71 bit 2 op 1 H = Vk nummers weg

B 50 bundelinstellingen

B 26 netlijnoproep-toesteloproep

B 21 verkeersklassen

Troubleshouting

Als ik een 0 druk op een enkelvoudig toestel ga ik over geen of over de verkeerde netlijn naar buiten.

- Bundelinstelling B 50 per netlijn bit 9 instellen.

Minder dan 8 toestellen kunnen rinkelen bij een netlijnoproep.

- Sommige toestellen zijn dubbel ingevoerd en tellen 2 keer mee.